www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0901.662.727    |    Email: contact@xaydungmk.com

  • Chọn ngôn ngữ
Le cat noc Hacom Galacity
Du an Hacom Solar
Du an Hacom Solar
banner6
banner2
banner3
banner1
banner 4
banner 5

Tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị

Đăng lúc 26-07-2019

(Xây dựng) - Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Xây dựng, với tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 38,6% (tăng 0,2% so với cuối năm 2018), công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc; quản lý phát triển đô thị (PTĐT), hạ tầng kỹ thuật (HTKT) vẫn duy trì ổn định và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.
Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Xây dựng, công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc; quản lý PTĐT, HTKT vẫn duy trì ổn định và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.
 
Trong đó, công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc của Bộ đã tập trung nghiên cứu, dự báo, đánh giá các tác động của Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi 37 Luật liên quan đến Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ thi hành Luật Quy hoạch; Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý PTĐT theo quy hoạch được duyệt với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, hoàn thành việc rà soát, đánh giá Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050...
 
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định theo thẩm quyền các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu chức năng đặc thù, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung… làm cơ sở báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị toàn quốc...
 
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được Bộ quan tâm, nghiên cứu lập thí điểm quy hoạch xây dựng vùng huyện tại 8 địa phương...
 
Đối với công tác quản lý PTĐT, HTKT, Bộ tập trung nghiên cứu, xây dựng các Chương trình, Đề án về PTĐT, HTKT và các chương trình, dự án đầu tư nâng cấp đô thị, tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn 2020 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo.
 
Đặc biệt, các Chương trình PTĐT quốc gia giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn năm 2009 - 2020, Điều chỉnh định hướng cấp nước đô thị và KCN; Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025; Chương trình quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch; Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020... tiếp tục được triển khai hiệu quả.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ cũng đã tổ chức xem xét, thẩm định, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận 5 đô thị (1 đô thị loại I, 4 đô thị loại II) và Quyết định công nhận theo thẩm quyền đối với 8 đô thị (2 đô thị loại III, 6 đô thị loại IV); đang trong quá trình thụ lý hồ sơ 5 Đề án. Đến nay, hệ thống đô thị cả nước gồm 830 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 20 đô thị loại I, 28 đô thị loại II, 45 đô thị loại III, 83 đô thị loại IV và 652 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 38,6% (tăng 0,2% so với cuối năm 2018).
 
Ngoài ra, Bộ tiếp tục triển khai thực hiện một số chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi; thực hiện thỏa thuận Paris về thích ứng với biến đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và tăng trưởng xanh; dự án Thoát nước và chống ngập úng cho các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2. Tiếp tục thực hiện công việc Quản lý điều phối các dự án ODA; Triển khai xúc tiến các dự án hợp tác mới.
 
Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, về công tác quy hoạch, kiến trúc, Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác quy hoạch và PTĐT; hoàn thành việc lập, thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt nhiệm vụ; tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và các đồ án Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch xây dựng các khu chức năng theo phân cấp; tiếp tục tham gia trong công tác quản lý quy hoạch và kiến trúc tại các công trình trong khu vực, các công trình trọng điểm quốc gia; tiếp tục cập nhật, theo dõi kiến trúc xanh, phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc.
 
Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát các quy hoạch đô thị, điều chỉnh, bổ sung để nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển của các vùng, miền, địa phương, các cực tăng trưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch tại các địa phương và phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc...
 
Đồng thời, triển khai Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn theo quy định của Luật Quy hoạch; Nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh các định hướng, chiến lược, đề án, chương trình quốc gia về PTĐT, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2021 - 2030; Nghiên cứu, xây dựng các khung hướng dẫn, tiêu chuẩn cụ thể về đô thị tăng trưởng xanh, công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng và quy định việc thực hiện bắt buộc đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công; Xây dựng kế hoạch và triển khai Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp Chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt; Xây dựng Cơ sở dữ liệu đô thị và tình hình PTĐT tại các địa phương...
 
Theo Linh Đan/Baoxaydung.com.vn
Tải tài liệu